WARUNKI UŻYTKOWANIA

I. Postanowienia ogólne.
Każdorazowe skorzystanie z Serwisu, Usług i/lub Produktów jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków Użytkowania zwanych dalej „Warunkami” i Warunków dodatkowych Serwisu, Usług i/lub Produktów dostępnych podczas korzystania z określonych funkcji Serwisu, Usług i/lub Produktów, zwanych dalej "Warunkami dodatkowymi".

II. Definicje.
Serwis - witryna www dostępna w Internecie pod adresem www.miplo.pl oraz innymi domenami i subdomenami związanymi z Miplo;
Usługi - wszelkie Usługi dostępne bezpośrednio i/lub za pośrednictwem Serwisu i/lub Produktów;
Produkty – bazy danych, programy komputerowe, mapy, dane geograficzne, dane informacyjne, materiały graficzne, materiały audiowizualne oraz wszelkie inne materiały i wszelkie inne dane dostępne bezpośrednio i/lub za pośrednictwem Serwisu i/lub Usługi;
Operator - AutoMapa sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Sad Rej. dla M.St. W-wy, XII Wydz. Gospod. KRS 0000135361, NIP 5272309122;
Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, Usług i/lub Produktów w sposób zarejestrowany lub bez rejestracji;
BETA - udostępniona do testów publicznych wersja Serwisu, Usługi i /lub Produktu, mogąca zawierać błędy, których zlokalizowanie jest elementem testów. Serwis, Usługi i /lub Produkty oznaczone symbolem "BETA" mogą zostać wyłączone przez Operatora w dowolnej chwili, bez powiadamiania Użytkowników. Wszelkie dane wytworzone i/lub wykorzystywane podczas korzystania z wersji Beta mogą zostać utracone.

III. Wyłączenie gwarancji, odpowiedzialności oraz użytku komercyjnego.
(1) Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, Usług i/lub Produktów, dokonywania w nich zmian, modyfikacji oraz wyłączenia Serwisu, Usług i/lub Produktów bez konieczności uprzedzania Użytkowników. Operator informuje, iż Serwis, Usługi i/lub Produkty mogą zawierać błędy, przeoczenia, nieścisłości, mogą być niedokładne oraz niekompletne a korzystanie z Serwisu, Usług i/lub Produktów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.
(2) Wszystkie części Serwisu, Usług i/lub Produktów dostarczone są na zasadzie "TAKI JAKI JEST", bez żadnych gwarancji jakiejkolwiek natury. Operator ani jego licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek faktycznych lub domniemanych defektów dostarczanych informacji, danych, technologii lub ich zastosowania w Serwisie, Usługach i/lub Produktach. Wszelka taka odpowiedzialność jest niniejszym WYŁĄCZONA. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio, przypadkowo lub w następstwie użytkowania Serwisu, Usług i/lub Produktów lub niemożności korzystania z Serwisu, Usług i/lub Produktów. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, Usług i/lub Produktów w tym za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
(3) Korzystanie z Serwisu, Usług i/lub Produktów w niektórych krajach może być nielegalne. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podjęcie decyzji o korzystaniu z Serwisu, Usług i/lub Produktów w krajach, w których jest to zabronione.
(4) Poza przypadkiem, gdy w zasadach użytkowania konkretnego Serwisu, Usługi i/lub Produktu określono inaczej, Serwis, Usługi i/lub Produkty są udostępniane wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Wykorzystywanie Serwisu, Usług i/lub Produktów w celu innym niż wymieniony wyżej jest niedozwolone bez uprzedniego zawarcia odrębnej umowy z Operatorem.

IV. Korzystanie z Serwisu, Usług i/lub Produktów.
(1) Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, Usług i/lub Produktów wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszymi Warunkami i Warunkami dodatkowymi.
(2) Użytkownik nie ma prawa:
(a) linkować, konwertować, publikować: baz danych, map, danych geograficznych oraz wszystkich innych danych dostępnych za pośrednictwem Serwisu, Usług i/lub Produktów;
(b) rozkodowywać, dekompilować, deasemblować lub modyfikować oprogramowania zwartego w Produkcie;
(c) usuwać lub omijać zabezpieczenia w Serwisie, Usługach i/lub Produktach;
(d) korzystać z Serwisu, Usług i/lub Produktów w sposób utrudniający jej wykorzystywanie innym Użytkownikom;
(e) usuwać ani zmieniać oznaczeń Operatora ani żadnych innych znaków towarowych w Serwisie, Usługach i/lub Produktach.
(3) Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania norm prawnych, społecznych i obyczajowych podczas korzystania z Serwisu, Usług i/lub Produktów.
(4) Poprzez synchronizację, przesłanie, wgranie, import, oznaczenie, edycję danych w tym współrzędnych geograficznych, danych teleadresowych, materiałów graficznych, materiałów audiowizualnych i wszelkich innych danych bezpośrednio i/lub za pośrednictwem Serwisu, Usług i/lub Produktów Użytkownik wyraża dobrowolną, stałą i nieodwołalną zgodę na ich wykorzystywanie w dowolnych celach, w tym komercyjnych, przez Operatora.
(5) Użytkownik upoważnia Operatora do przekazywania wiadomości email otrzymanych od Użytkownika do innych podmiotów świadczących usługi obsługi Użytkowników na rzecz Operatora.
(6) Użytkownicy są odpowiedzialni za utrzymanie w tajemnicy przekazanych im informacji dających dostęp do osobistych części Serwisu, Usług i/lub Produktów. W szczególności dotyczy to haseł, programów komputerowych oraz adresów URL, które użytkownik powinien specjalnie chronić.
(7) Możliwość skorzystania z Serwisu, Usług i/lub Produktów jest uwarunkowana posiadaniem przez Użytkownika specjalnego kodu zwanego MiploKodem i odpowiednich rozwiązań technicznych w szczególności: odpowiedniego oprogramowania, kompatybilnego sprzętu komputerowego, łączności internetowej i/lub spełnienia innych Warunków dodatkowych podanych w opisie Serwisu, Usług i/lub Produktów.
(8) Kod MiploKod jest potwierdzeniem daty ważności subskrypcji licencji AutoMapy®. MiploKod można pozyskać na podstawie numeru licencji AutoMapy® oraz adresu email użytego podczas rejestracji licencji wyłącznie na stronie producenta AutoMapy®.
(9) Konto lub subkonto użytkownika wraz z MiploKodem może być używane tylko z jednym urządzeniem. Przenoszenie MiploKodu na inne konto jest możliwe wyłącznie w przypadku zmiany właściciela licencji programu AutoMapa®. Bez MiploKodu Serwis, Usługi i/lub Produkty mogą być niedostępne lub mogą działać w ograniczonym zakresie.
(10) Specjalnie dla użytkowników programu AutoMapa® z ważną subskrypcją, korzystanie z Serwisu, Usług i/lub Produktów jest bezpłatne przez okres ważności subskrypcji licencji AutoMapy®.
(11) Każde przedłużenie ważności subskrypcji licencji AutoMapa® (wykupienie subskrypcji licencji AutoMapy®) powoduje przedłużenie okresu bezpłatnego użytkowania Serwisu, Usług i/lub Produktów, na okres ważności subskrypcji licencji AutoMapa®.
(12) Po upłynięciu ważności MiploKodu Serwis, Usługi i/lub Produkty mogą być niedostępne lub mogą działać w ograniczonym zakresie do czasu wykupienia subskrypcji licencji AutoMapy®.
(13) Użytkownik jest zobowiązany do użytkowania tylko najnowszej wersji oprogramowania komputerowego dostarczonego przez Operatora. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług w przypadku posługiwania się przez użytkownika niekompatybilną wersją oprogramowania.
(14) W zależności od konfiguracji Serwisu, Usług i/lub Produktów umożliwiają one również komunikację z Serwisem „na żywo” w trakcie podróży, wykorzystując mobilne połączenia z Internetem. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za konfigurację połączenia z Internetem oraz za wszelkie opłaty związane z dostępem Usług i/lub Produktów do Internetu. Przed rozpoczęciem korzystania z mobilnego dostępu do Internetu Operator zaleca sprawdzenie wysokości opłat za korzystanie z mobilnego Internetu u swojego operatora komórkowego.
(15) System wiadomości wewnętrznych w Serwisie dostępny jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu. Wszelkie wiadomości, zarówno odbierane jak i wysyłane, przechowywane są bezpośrednio na serwerach Serwisu. Wiadomości są dostępne wyłącznie po zalogowaniu się do Serwisu. Wiadomości przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych przez Użytkowników wiadomości.
(16) Zamieszczone w Serwisie oceny i komentarze są prywatnymi ocenami i komentarzami użytkowników Serwisu, za które Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Więcej informacji na temat publikowania komentarzy w Miplo znajduje się w Przewodniku w dokumencie Komentowanie i ocenianie miejsc.

V. Prawo własności intelektualnej.
(1) Operator informuje, iż Serwis, Usługi i/lub Produkty zawierają chronione prawem autorskim dokumenty, kod komputerowy, programy komputerowe, bazy danych, znaki towarowe oraz inne elementy, w szczególności: teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz sposób prezentowania treści również stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego.
(2) Umieszczając jakiekolwiek dane i/lub materiały w tym materiały graficzne, audiowizualne, bazy danych bezpośrednio i/lub za pośrednictwem Serwisu , Usług i/lub Produktów, Użytkownik oświadcza, że jest ich autorem lub posiada pełnomocnictwo do dysponowania nimi. W przypadku naruszenia prawa Użytkownik ponosi za to pełną odpowiedzialność i zadośćuczyni ewentualnym szkodom.
(3) Użyte w Serwisie, Produktach, Usługach zastrzeżone znaki towarowe, logotypy, nazwy Produktów, Usług i inne znaki handlowe lub towarowe zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i należą do ich prawowitych właścicieli.

VI. Zablokowanie konta.
(1) Operator ma prawo trwale zablokować konto Użytkownika, który łamie którykolwiek z Warunków i/lub Warunków dodatkowych.
(2) Zablokowanie konta powoduje utratę możliwości korzystania z konta oraz Usług i/lub Produktów dostępnych w Serwisie.
(3) Użytkownikowi zablokowanego konta przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Operatora.

VII. Przetwarzanie danych osobowych.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

 
Przetwarzanie...